Oudercommunicatie

De school kent vele informatiebronnen en -momenten zoals:
  • Informatieavond: iedere klas houdt aan het begin van het schooljaar een voorlichtingsbijeenkomst voor alle bij de groep betrokken ouders. Tijdens de presentatie door de leerkracht(en) wordt onder andere ingegaan op de manier van werken. U kunt de methodes bekijken en uw vragen stellen.
  • Oudergesprekken en rapportage: twee keer per jaar wordt u uitgenodigd om met de leerkracht te spreken over de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast wordt u door het schoolrapport tweemaal per jaar schriftelijk geïnformeerd over de vorderingen van uw kind. Na het laatste rapport kunt u, wanneer u dat wenst een afspraak maken met de leerkracht, dit is facultatief. Tussentijds kunnen leerkrachten en ouders met elkaar afspraken maken als dat nodig is. 
  • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.
  • Nieuwsbrief die eens in de veertien dagen verschijnt met alle relevante informatie over de afgelopen en komende periode. 
  • Schoolgids met achtergrondinformatie over hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Daarnaast publiceren we jaarlijks de Jaargids met  informatie over de praktische gang van zaken bij ons op school.

Ouders aan het woord

"Het is een dorpsschool met veel liefde."

"Het is een ontzettende leuke school met een leuke en veilige sfeer voor alle leeftijden. Jong en oud gaan goed met elkaar om. Er wordt veel georganiseerd rondom school."