Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Soms zijn de onderwijsbehoeften van een leerling zo complex, dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als basisschool kunnen bieden. De school is dan in de gelegenheid om ondersteuning aan te vragen bij het regionale samenwerkingsverband  Wij werken daarvoor samen in het Samenwerkingsverband Waterland.
Het ondersteuningsarrangement geeft het antwoord op de vraag wat een leerling, de school en de ouders nodig hebben, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. 
Klik hier als u meer wilt lezen over wat passend onderwijs inhoudt.

Hoe werkt het bij meer dan gemiddelde begaafdheid van uw kind?
Uw kind ontwikkelt zich heel snel en makkelijk? Heeft hij of zij belangstelling en kennis die leeftijdsgenootjes nog lang niet hebben? Voor leerlingen met een grote ontwikkelingsvoorsprong bieden wij extra stimulans en uitdaging, omdat wij ons er van bewust zijn dat zij onderwijs nodig hebben dat aansluit bij hun leerbehoeftes, tempo en leerstijl. Wij zetten ons in om kinderen met een meer dan gemiddelde intelligentie vroeg en goed te signaleren. Onze opdracht is dan om uitdagend onderwijs te bieden waardoor hun talent en aanleg tot bloei komt. Zo wordt voorkomen dat een kind zich gaat vervelen, onderpresteren of zelfs ongewenst gedrag gaat vertonen.

In het kader van passend onderwijs werken alle basisscholen van OPSPOOR aan een duidelijke aanpak. Wij worden daarbij begeleid door gespecialiseerde leerkrachten op dit vlak. Deze specifieke begeleiding heet Laika. Daarnaast is er een extra onderwijsaanbod ontwikkeld: VOSTOK. Hier wordt een dagdeel per week onderwijs gegeven speciaal gericht op leerlingen uit de groepen 5-8 die extra uitdaging en ondersteuning krijgen op hun eigen school maar voor wie dat niet genoeg is. Deze lessen worden ook door gespecialiseerde leerkrachten verzorgd. Er wordt o.a. samengewerkt met het Voortgezet Onderwijs  in Purmerend.

Ouders aan het woord

"Het is een dorpsschool met veel liefde."

"Het is een ontzettende leuke school met een leuke en veilige sfeer voor alle leeftijden. Jong en oud gaan goed met elkaar om. Er wordt veel georganiseerd rondom school."