Uw kind onze zorg

Het volgen van de ontwikkeling
In de klas volgen de leerkrachten de ontwikkeling van uw kind. Tussentijds nemen ze toetsen af, observeren ze, bespreken ze de resultaten met de intern begeleider en rapporteren ze de vorderingen. De vorderingen worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem waardoor we beschikken over nauwkeurige, geobjectiveerde overzichten van de ontwikkeling van ieder kind. Aan de hand van landelijke cijfers kunnen we bepalen of de prestaties van het kind voldoende in lijn liggen met die van Nederlandse leeftijdsgenoten. Vervolgens bieden we leerstof aan die passen bij de mogelijkheden van het kind. 

Speciale begeleiding
Soms is de probleemstelling ingewikkeld en hebben we hulp van buitenaf nodig. We kunnen dan met toestemming van de ouders een beroep doen op bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk of de schoolarts. Ook kunnen we om ondersteuning vragen bij het regionale Samenwerkingsverband Waterland. Het ondersteuningsarrangement geeft het antwoord op de vraag wat een leerling, de school en de ouders nodig hebben, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. 
Als de ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school valt, zal plaatsing op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs aangevraagd worden, altijd in overleg met ouders/verzorgers.

Hoe werkt het bij meer dan gemiddelde begaafdheid?
Uw kind ontwikkelt zich heel snel en makkelijk? Heeft hij of zij belangstelling en kennis die leeftijdsgenootjes nog lang niet hebben? Voor leerlingen met een grote ontwikkelingsvoorsprong bieden wij extra stimulans en uitdaging, omdat wij ons er van bewust zijn dat zij onderwijs nodig hebben dat aansluit bij hun leerbehoeftes, tempo en leerstijl. Dit betekent dat de leerling minder aandacht besteedt aan het reguliere werk en uitdagender werk krijgt aangeboden. Indien wij onvoldoende uitdaging kunnen bieden, bestaat de mogelijkheid om een dagdeel onderwijs te volgen in de Bovenschoolse Plusklas VOSTOK. Een onafhankelijke toelatingscommissie bepaalt of de door school aangemelde leerling wordt toegelaten.
 
Schoolondersteuningsprofiel
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een samenwerkingsverband kan bieden. Het geheel van ondersteuningsprofielen zorgt voor een dekkend aanbod van onderwijszorg binnen het samenwerkingsverband (SWV). Het passende aanbod van onderwijszorg kan dus een andere school zijn binnen het SWV. De Fuik is onderdeel van het Samenwerkingsverband Waterland.
 

Ouders aan het woord

"De groepen zijn klein en op die manier krijgen de kinderen veel meer aandacht."

"Er is oog voor het kind en hoe het is. Elk kind wordt op zijn/ haar manier benaderd. De kinderen voelen zich enorm veilig."